<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6196276507336522478\x26blogName\x3dkami+3+bakti+!!\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://daddypapaarcadtigabakti.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://daddypapaarcadtigabakti.blogspot.com/\x26vt\x3d5268035228868001284', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>
Welcome to http://daddypapaarcadtigabakti.blogspot.com/
Friday, October 14, 2011Y
13 OKTOBER 2011

Ini hari sukan diadakan..
pelbagai sukan yang seronok
untuk kami join it.^^
and ade gak pegi lawatan
sivik.. ramai juga yang join..


then. selepas separuh dari kelas
kami enjoy pegi lawatan tersebut.
cikgu bahagi-IIkan kumpulan
tu grop permainan bola jaring
S E Y I I, N I N A, A L E N, F A D I L A
N A S U H A and M U F I Q A H
will fight wift group dari kelas 3 dedikasi
antara owg nye L A I L A, M O I, A C H A
and the geng, first time fight bola jaring nan dy win
but kali kedua kalah.. and ade siket pergadohan
yang berlaku..

next. budakk laki-II sbok bermain bola sepak.
ade jugakk yang main bola sepak..
dan tidak lupa jugakk ade penyokong ma.
best uh.. haha ! atre dak kelas 3bakti
yang pegi lawatan B Y L A, N Y N A, I H S A N
dan yg lain. mereka pegi masok
farmer and taste a deliouse friutt.
yum-II sedap haha !

tidak lama kemudian .
selepas abis sgla nye kami pulang
ke rumah masing-II dengan
gembira.. ^^

heart blue w/ glitter 12:19 AM